Жемнэт - Монголын Үндэсний мэдээлэл холбооны сүлжээний анхдагч компани

ХОЛБОГДОХ
Mongolia Map Gemnet

Үнэ тариф

Жемнэт ХХК үнэ тариф

Нэг: Интернэтийн тариф

Үйлчилгээний төрөл

Нэг бүрийн үнэ

/М/ - /төгрөгөөр/

Шилэн кабелийн (1+1) хамгаалалттай, АНУ-Европын чиглэлийн портын хамгаалалттай (1+1+Best path+Back up BW) интернэтийн үнэ (НӨАТ ороогүй)

1

100Мb хүртэл багтаамжтай / 1М - 99М /

110 000 ₮

2

300Мb хүртэл багтаамжтай / 100М - 299М /

105 000 ₮

3

500Mb хүртэл багтаамжтай / 300М - 499M /

100 000 ₮

4

1Gb хүртэл багтаамжтай / 500М-999M /

95 000 ₮

5

1.5Gb хүртэл багтаамжтай / 1G – 1.5G /

90 000 ₮

6

1501 Mb болон түүнээс дээш/

85 000 ₮

Тайлбар:

- Компаниудад маркетингийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломж олгохын тулд уг компанийн албан бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн авч байгаа нийт багтаамжийнх нь 10 хувь хүртэлх багтаамжийг жилд 2 удаа 7 хоногийн хугацаагаар үнэгүй өгч болно.

- Дээрхи тарифыг эцсийн хэрэглэгчдийн интернетийн чанарыг дээшлүүлэх, компаниудын ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор шинэчлэн гаргаж байгаа тул хуучин гэрээ хийсэн компаниуд гадаад интернетэд гаргаж буй зардлаа хэвээр хадгалж багтаамжаа өсгөн шинээр гэрээ байгуулсан тохиолдолд хэрэглэнэ.

- Интернет хангагч байгууллагуудын хүсэлтээр сургалт явуулах, замналыг боловсронгуй болгох талаар техникийн үнэгүй тусламж үзүүлж болно.

Хоёр : Хот хоорондын суваг түрээс / ярианы үйлчилгээнд /

Үйлчилгээний төрөл

Нэг бүрийн үнэ Суваг / төгрөгөөр /нөат ороогүй дүн ( 99 км- ээс дээш урттай сувагт)

Нэг бүрийн үнэ Суваг / төгрөгөөр / нөат ороогүй дүн (99 км- ээс бага урттай салбар сувагт)

1

1 - 5 Е1 суваг

1 200 000 ₮

500 000 ₮

2

6 - 20 Е1 суваг

1 100 000₮

450 000 ₮

3

21 - 30 Е1 суваг

1 000 000 ₮

400 000 ₮

4

31- 40 Е1 суваг

900 000 ₮

350 000 ₮

5

41 ба түүнээс дээш Е1 суваг

800 000 ₮

300 000 ₮

Тайлбар : Дээрхи үнэ нь зөвхөн нэг эхлэл төгсгөлтэй сувагт хамаарна.

Гурав: Олон улсын ярианы суваг

Үйлчилгээний төрөл

Нэг бүрийн үнэ Суваг /төгрөгөөр/ НӨАТ ороогүй дүн

Анх суурилуулалтын үнэ /төгрөгөөр/

1

1- 5 Е1 суваг

1 300 000 ₮

Хил хүртэлх сувгийн суурилуулалт үнэгүй

2

6 - 10 Е1 суваг

1 200 000 ₮

3

11 ба түүнээс дээш Е1 суваг

1 100 000 ₮

Тайлбар:

Дээрхи тариф нь Монгол улсын хил хүртэлх үнэ бөгөөд дээр нь гадаадын операторуудын сувгийн тариф болон суурилуулалтын тариф нэмэгдэнэ.

Энэхүү тарифыг 2013 оны 03 сарын 01 ээс эхлэн мөрдөнө.

Facebook like